Kajiwara Kagetoki

kajiwara kagetoki doman npc nioh 2 wiki guide 300px 
Character Type NPC
Guardian Spirit ??
Location ??

Kajiwara Kagetoki is an NPC in Nioh 2. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Kajiwara Kagetoki Information

Kajiwara Kagetiju is a military commander from the late Heian period and a vassal of Minamoto no Yoritomo.

After Yoritomo's defeat in a certain battle, Kagetoki lied to his allies to protect Yoritomo despite fighting for the Taira at the time. This incident led to him beocming one of Yoritomo's most favored retainers. After Yoritomo's death, he served Yoritomo's son, Yoriee.

At Kagetoki’s request, the protagonist embarks on a quest to slay a certain yokai who is described as a threat. Unknown to the protagonist, Kagetoki has fabricated a lie to trick the protagonist into eliminating the Nigitama yokai that has learned of the surprise attack planned for Hiraizumi. The protagonist eventually sees through Kagetoki’s deceit and defeats him in battle, but this is not enough to stop the Hiraizumi attack from being carried out as planned.

 

 

Kajiwara Kagetoki Location

  • ??
  • ??

 

 

Kajiwara Kagetoki Related Missions

  • ??
  • ??

 

 

Kajiwara Kagetoki Notes & Tips

  • ??
  • ??

 

 

NPCs
Abe No Seimei  ♦  Akechi Mitsuhide  ♦  Ashiya Doman (NPC)  ♦  Azai Nagasama  ♦  Chosokabe Motochika  ♦  Date Tomomune  ♦  Fujiwara no Yasumasa  ♦  Hachisuka Koroku  ♦  Hattori Hanzo  ♦  Honda Tadakatsu  ♦  Imagawa Yoshimoto (NPC)  ♦  Izumo No Hirosada  ♦  Kukai  ♦  Maeda Toshiie  ♦  Matsunaga Hishaide  ♦  Minamoto no Yorimitsu (NPC)  ♦  Miyoshino  ♦  Mumyo  ♦  Nasu no Yoichi  ♦  Oda Nobunaga  ♦  Oichi  ♦  Okabe Masatsuna  ♦  Okabe Motonobu  ♦  Okuni  ♦  Ono no Takamura  ♦  Princess Noh  ♦  Saigyo  ♦  Saito Dosan  ♦  Saito Toshimitsu  ♦  Saito Yoshitatsu  ♦  Sakata Kintoki  ♦  Seimei  ♦  Sen no Rikyu  ♦  Senji Toyo  ♦  Shibata Katsuie (NPC)  ♦  Suzuka  ♦  Taira no Korehira  ♦  Takenaka Hanbei  ♦  Tokichiro  ♦  Toukichiro  ♦  Urabe no Suetake  ♦  Usui Sadamitsu  ♦  Watanabe no Tsuna

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈