Nasu no Yoichi

 nasu-no-noichi-npc-nioh2-wiki-guide
Character Type NPC
Guardian Spirit ??
Location ??

Nasu no Yoichi is an NPC in Nioh 2. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Nasu no Yoichi Information

Nasu no Yoichi is a military commander and renowned archer from the late Heian period. His real name is Munetaka.

He fights for the Minamoto clan in its war against the Taira, and is most famous for using a single arrow to shoot down a fan perched on a small boat, even as he and his target were rocked by the ocean's waves. After the end of the war, he became the leader his clan and was granted some land, which allowed the Nasu clan to thrive for many more generations.

In Yashima, Yoichi runs into the protagonist, who is there searching for the sacred sword known as Ame-no-Murakumo Tsurugi at Yoshitsune's request. Ably assisted by Yoichi, the protagonist manages to retrieve the sword and retreat safely.

 

 

Nasu no Yoichi Location

  • ??
  • ??

 

 

Nasu no Yoichi Related Missions

  • ??
  • ??

 

 

Nasu no Yoichi Notes & Tips

  • ??
  • ??

 

 

NPCs
Abe No Seimei  ♦  Akechi Mitsuhide  ♦  Ashiya Doman (NPC)  ♦  Azai Nagasama  ♦  Chosokabe Motochika  ♦  Date Tomomune  ♦  Fujiwara no Yasumasa  ♦  Hachisuka Koroku  ♦  Hattori Hanzo  ♦  Honda Tadakatsu  ♦  Imagawa Yoshimoto (NPC)  ♦  Izumo No Hirosada  ♦  Kajiwara Kagetoki  ♦  Kukai  ♦  Maeda Toshiie  ♦  Matsunaga Hishaide  ♦  Minamoto no Yorimitsu (NPC)  ♦  Miyoshino  ♦  Mumyo  ♦  Oda Nobunaga  ♦  Oichi  ♦  Okabe Masatsuna  ♦  Okabe Motonobu  ♦  Okuni  ♦  Ono no Takamura  ♦  Princess Noh  ♦  Saigyo  ♦  Saito Dosan  ♦  Saito Toshimitsu  ♦  Saito Yoshitatsu  ♦  Sakata Kintoki  ♦  Seimei  ♦  Sen no Rikyu  ♦  Senji Toyo  ♦  Shibata Katsuie (NPC)  ♦  Suzuka  ♦  Taira no Korehira  ♦  Takenaka Hanbei  ♦  Tokichiro  ♦  Toukichiro  ♦  Urabe no Suetake  ♦  Usui Sadamitsu  ♦  Watanabe no Tsuna

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈