Okabe Motonobu

okabemotonobu-nioh2-wiki-guide
Character Type NPC
Guardian Spirit ??
Location ??

Okabe Motonobu is an NPC in Nioh 2. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Okabe Motonobu Information

Okabe Motonobu was a military commander in the service of the Imagawa clan, who was thought by many to be the sibling of Okabe Masatsuna. Even when his master, Imagawa Yoshimoto, was killed on the orders of Oda Nobunaga in the battle of Okehazama, Motonobu continued to fight, managing to drive back Nobunaga's army. He also mounted a successful attack on Kariya castle, killing Lord Mizuno Nobuchika, proving his prowess in battle and his undying devotion to his master.

After the battle of Okehazama, he roamed the battlefield in search of the decapitated head of his fallen master, Imagawa Yoshimoto. Together with Masatsuna, he encountered and fought the protagonist but was ultimately defeated. Despite this, out of respect for his devotion to his master, Yoshimoto's head was returned to Sunpu, birthplace of Yoshimoto.

 

 

Okabe Motonobu Location

  • ??
  • ??

 

 

Okabe Motonobu Related Quests

  • ??
  • ??

 

 

Okabe Motonobu Notes & Tips

  • ??
  • ??

 

 

NPCs
Abe No Seimei  ♦  Akechi Mitsuhide  ♦  Ashiya Doman (NPC)  ♦  Azai Nagasama  ♦  Chosokabe Motochika  ♦  Date Tomomune  ♦  Fujiwara no Yasumasa  ♦  Hachisuka Koroku  ♦  Hattori Hanzo  ♦  Honda Tadakatsu  ♦  Imagawa Yoshimoto (NPC)  ♦  Izumo No Hirosada  ♦  Kajiwara Kagetoki  ♦  Kukai  ♦  Maeda Toshiie  ♦  Matsunaga Hishaide  ♦  Minamoto no Yorimitsu (NPC)  ♦  Miyoshino  ♦  Mumyo  ♦  Nasu no Yoichi  ♦  Oda Nobunaga  ♦  Oichi  ♦  Okabe Masatsuna  ♦  Okuni  ♦  Ono no Takamura  ♦  Princess Noh  ♦  Saigyo  ♦  Saito Dosan  ♦  Saito Toshimitsu  ♦  Saito Yoshitatsu  ♦  Sakata Kintoki  ♦  Seimei  ♦  Sen no Rikyu  ♦  Senji Toyo  ♦  Shibata Katsuie (NPC)  ♦  Suzuka  ♦  Taira no Korehira  ♦  Takenaka Hanbei  ♦  Tokichiro  ♦  Toukichiro  ♦  Urabe no Suetake  ♦  Usui Sadamitsu  ♦  Watanabe no Tsuna

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈