Sakata Kintoki

sakata-kintoki-npc-nioh-2-wiki-guide-300px 
Character Type NPC
Guardian Spirit ??
Location ??

Sakata Kintoki is an NPC in Nioh 2. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Sakata Kintoki Information

During the mid-Heian period, Kintoki is driving yokai away from the capital under Yorimitsu's orders when he meets and is intrigued by the protagonist. At this point, the protagonist is in battle with Yorimitsu, who Kintoki has come to entreat for aid in defeating Tsuchigumo at the Rashomon gate.

Kintoki and Yorimitsu rush to Rashomon, but despite putting up a valiant fight, Kintoki becomes trapped in Tsuchigumo's web. It is the protagonist who ends up defeating Tsuchigumo, saving both Kintoki and Yorimitsu.

After the threat posed by Ashiya Doman has faded, Kintoki visits the protagonist in spirit form. He speaks for the Four Guardians and requests that the protagonist fight them all. Agreeing to this challenge, the protagonist takes on the Four Guardians, as well as Fujiwara no Yasumasa and Yorimitsu herself, defeating them all. Impressed by the protagonist's strength, Kintoki pledges to keep watch over the protagonist in the afterlife and beyond.

 

 

Sakata Kintoki Location

  • ??
  • ??

 

 

Sakata Kintoki Related Missions

  • ??
  • ??

 

 

Sakata Kintoki Notes & Tips

  • ??
  • ??

 

 

NPCs
Abe No Seimei  ♦  Akechi Mitsuhide  ♦  Ashiya Doman (NPC)  ♦  Azai Nagasama  ♦  Chosokabe Motochika  ♦  Date Tomomune  ♦  Fujiwara no Yasumasa  ♦  Hachisuka Koroku  ♦  Hattori Hanzo  ♦  Honda Tadakatsu  ♦  Imagawa Yoshimoto (NPC)  ♦  Izumo No Hirosada  ♦  Kajiwara Kagetoki  ♦  Kukai  ♦  Maeda Toshiie  ♦  Matsunaga Hishaide  ♦  Minamoto no Yorimitsu (NPC)  ♦  Miyoshino  ♦  Mumyo  ♦  Nasu no Yoichi  ♦  Oda Nobunaga  ♦  Oichi  ♦  Okabe Masatsuna  ♦  Okabe Motonobu  ♦  Okuni  ♦  Ono no Takamura  ♦  Princess Noh  ♦  Saigyo  ♦  Saito Dosan  ♦  Saito Toshimitsu  ♦  Saito Yoshitatsu  ♦  Seimei  ♦  Sen no Rikyu  ♦  Senji Toyo  ♦  Shibata Katsuie (NPC)  ♦  Suzuka  ♦  Taira no Korehira  ♦  Takenaka Hanbei  ♦  Tokichiro  ♦  Toukichiro  ♦  Urabe no Suetake  ♦  Usui Sadamitsu  ♦  Watanabe no Tsuna

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈