Saito Yoshitatsu

saitoyoshitatsu nioh2 wiki guide
Character Type NPC
Guardian Spirit ??
Location ??

Saito Yoshitatsu is an NPC in Nioh 2. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Saito Yoshitatsu Information

Saito Yoshitatsu is a daimyo of Mino Province and Saito Dosan's son and heir. Upon Dosan's retirement, Yoshitatsu inherited the leadership of the clan and became the master of Inabayama Castle. However, he and his father would later become enemies. Yoshitatsu also fought against Oda Nobunaga of Owari, using the crumbing ruins of Inabayama as her base of operations.

In order to obtain the power needed to stand against his father, Yoshitatsu turned to the Spirit Stones. Eventually, he instigated a rebellion against his father in the hope of seizing Dosan's amassed store of Spirit Stones, sending an army that included yokai to attack Dosan and driving him to his death.

The Oda forces began to advance on lnabayama Castle, intending to capture Mino. The day before the castle fell, the protagonist—bearing a striking resemblance to Yoshitatsu—arrived in the castle keep. Before he could say anything, Yoshitatsu collapsed, and the man with the staff emerged from his/her corrupted body. Yoshitatsu had been enthralled by the Spirit Stones, and the man with the staff had seized upon the weakness in Yoshitatsu's heart to consume him. It was a truly miserable way to go.

A long time ago, Saito Dosan, who had once gone by the name "Hidetatsu", had bestowed the names Hide and Tatsu on his two children. This is why the name "Hide" is inscribed upon the protagonist's dagger.

 

 

Saito Yoshitatsu Location

  • The Hollow Fortress" Final boss. / "The Point of No Return" offline mission

 

 

Saito Yoshitatsu Related Quests

 

 Saito Yoshitatsu Drops

Saito Yoshitatsu Notes & Tips

  • Saito Yoshitatsu mirrors the gender and appearance of the protagonist as he/she is the protagonists twin
  • ??

 

 

NPCs
Abe No Seimei  ♦  Akechi Mitsuhide  ♦  Ashiya Doman (NPC)  ♦  Azai Nagasama  ♦  Chosokabe Motochika  ♦  Date Tomomune  ♦  Fujiwara no Yasumasa  ♦  Hachisuka Koroku  ♦  Hattori Hanzo  ♦  Honda Tadakatsu  ♦  Imagawa Yoshimoto (NPC)  ♦  Izumo No Hirosada  ♦  Kajiwara Kagetoki  ♦  Kukai  ♦  Maeda Toshiie  ♦  Matsunaga Hishaide  ♦  Minamoto no Yorimitsu (NPC)  ♦  Miyoshino  ♦  Mumyo  ♦  Nasu no Yoichi  ♦  Oda Nobunaga  ♦  Oichi  ♦  Okabe Masatsuna  ♦  Okabe Motonobu  ♦  Okuni  ♦  Ono no Takamura  ♦  Princess Noh  ♦  Saigyo  ♦  Saito Dosan  ♦  Saito Toshimitsu  ♦  Sakata Kintoki  ♦  Seimei  ♦  Sen no Rikyu  ♦  Senji Toyo  ♦  Shibata Katsuie (NPC)  ♦  Suzuka  ♦  Taira no Korehira  ♦  Takenaka Hanbei  ♦  Tokichiro  ♦  Toukichiro  ♦  Urabe no Suetake  ♦  Usui Sadamitsu  ♦  Watanabe no TsunaTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈